ముగించు

home15-te

జిల్లా గురించి

Text details about the district will appear here. Users can add text, images, tables, hyperlinks, etc. in this page as per the requirement. Refer below text for reference.

The Land of Pauri Garhwal is blessed with splendid view of snow-bound peaks of Himalayas, scenic valleys & surroundings, meandering rivers, dense forests and hospitable people with a rich culture. Diverse in topography, the district of Pauri Garhwal varies from the foothills of the ‘Bhabar’ areas of Kotdwara to the soul-lifting meadows of Dhudatoli…

మరింత చదువు

ఆఫీస్ బేరర్లు

minis2
గౌరవనీయమైన CM, రాష్ట్రం పేరు ముఖ్యమంత్రి పేరు
minister
గౌరవనేయులైన కలెక్టర్ కలెక్టర్ పేరు

పండుగ/సందర్భాలూ

సంఘటన లేదు
  • ప్రదర్శించడానికి సమాచారం లేదు