ముగించు

సహాయ కేంద్రం

  • కోవిడ్-19  కంట్రోల్ రూమ్: 08912501233, 08912501244, 08912501255, 1800 4250 0002, 1800 599 24365,104
  • ఎపి సిటిజన్స్ కాల్ సెంటర్ : 1902
  • చైల్డ్ హెల్ప్‌లైన్ : 1098
  • మహిళా హెల్ప్‌లైన్ :181
  • క్రైమ్ స్టాపర్: 1090

కోవిడ్-19 కంట్రోల్ రూమ్

08912501233

ఎపి సిటిజన్స్ కాల్ సెంటర్ :

1902